El món que necessitem / The World we need

El món que necessitem / The World we need

« Sóc del parer que la necessitat de cometre errors inexcusables i perdonar-nos els uns als altres, la necessitat d’arriscar-nos en els àmbits del pensament polític, intel·lectual, emocional i religiós, i a la vida, no ha sigut mai tan urgent com ara. » « Creo que la necesidad de cometer errores inexcusables y perdonarnos los unos a los otros, la necesidad de arriesgarnos en los ámbitos del pensamiento político, intelectual, emocional y religioso, nunca ha sido tan urgente como lo es ahora. » “I think the necessity to make inexcusable mistakes and forgive each other, the necessity to take risks in a political, intellectual, emotional, and religious thinking and living has never been more urgent.”

Référence : Donna J. Haraway – Marta Segarra, El món que necessitem / The World We Need, Barcelona, CCCB, 2019.

http://www.cccb.org/en/multimedia/publications/96-el-mon-que-necessitem-the-world-we-need/231592


Retour à la liste